Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mới năm 2023

Hiện nay việc đấu thầu mua sắm hàng hóa dần trở thành hình thức phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Theo quy định pháp luật về đấu thầu có những phương thức đấu thầu như hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu… trong những phương thức lựa chọn nhà thầu không thể không nói đến phương thức được đa số người tham gia đấu thầu quan tâm là phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Vậy chi tiết quy định về phương thức lựa chọn nhà thầu này ra sao và Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mới năm 2023 như thế nào? Hãy cùng Luật sư Hải Phòng tìm hiểu về quy định này tại nội dung bài viết dưới đây:

Căn cứ pháp lý

  • Luật Đấu thầu năm 2013
  • Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là gì?

– Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Single Stage – Two Envelope Bidding Procedure) áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn ché nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ là việc nhà tuyển dụng và hồ sơ dự thầu được mời thông qua một túi hồ sơ (Đồng thời về kỹ thuật & tài chính) hoặc hai túi hồ sơ (Đề xuất kỹ thuật & tài chính được thu thập đồng thời, Đề xuất kỹ thuật ban đầu được đánh giá và Đề xuất tài chính đủ điều kiện kỹ thuật nhà thầu đã mở). nhà thầu được đánh giá theo tiêu chí quy định trong hồ sơ mời thầu / hồ sơ yêu cầu.

– Phương thức đấu thầu hai giai đoạn: Bản thân chủ đầu tư không rõ ràng về TOR / Đặc điểm kỹ thuật của công việc sẽ được thực hiện. Vì vậy, đấu thầu được thực hiện trong hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Đề xuất kỹ thuật được gọi từ nhà thầu dựa trên ý tưởng / chủ đề cơ bản của công việc sẽ thực hiện. Đề xuất kỹ thuật được yêu cầu nêu rõ phương pháp / đặc điểm kỹ thuật mà công việc với ý tưởng cơ bản sẽ được thực hiện chính xác như thế nào. Nhà thầu nộp Đề xuất kỹ thuật. Trên cơ sở thông số kỹ thuật tốt nhất hiện có từ Đề xuất kỹ thuật này, nhà tuyển dụng lại chuẩn bị hồ sơ dự thầu / yêu cầu đề xuất ngay bây giờ với đặc điểm kỹ thuật chính xác của công việc và bước vào giai đoạn thứ hai của đấu thầu trên cơ sở hai bao thư (Riêng về kỹ thuật và tài chính).

Quy trình đấu thầu chi tiết khi áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như thế nào?

Theo phân tích có thể thấy rằng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ là việc nhà tuyển dụng và hồ sơ dự thầu được mời thông qua một túi hồ sơ (Đồng thời về kỹ thuật & tài chính) hoặc hai túi hồ sơ (Đề xuất kỹ thuật & tài chính được thu thập đồng thời, Đề xuất kỹ thuật ban đầu được đánh giá và Đề xuất tài chính đủ điều kiện kỹ thuật nhà thầu đã mở). Chi tiết quy trình đấu thầu khi áp dụng phương thức này như sau:

Có thể bạn quan tâm  Luật thương mại năm 2005 số 36/2005/QH11 quy định nội dung gì?

Căn cứ Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định về Quy trình đấu thầu chi tiết khi áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Lựa chọn danh sách ngắn (nếu cần thiết): nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu;

– Lập hồ sơ mời thầu;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Bước 2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu, bao gồm:

– Mời thầu:

– Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu;

– Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu;

– Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu:

Bước 3. Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Bước 4. Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu, bao gồm:

– Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt:

– Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Xếp hạng nhà thầu.

Bước 5. Thương thảo hợp đồng.

Bước 6. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 7. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng với những hình thức đấu thầu nào?

Đấu thầu được hiểu là một phương thức đề nghị giá trong các hoạt động mua sắm, cạnh tranh…Các phương thức đấu thầu được nhà đầu tư lựa chọn và quy định cụ thể trong Luật đấu thầu. Vậy chi tiết phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng với những hình thức đấu thầu nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu 2013 có quy định về phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ như sau:

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mới năm 2023

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Theo đó, các trường hợp áp dụng phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ bao gồm:

Có thể bạn quan tâm  Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2023

– Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

– Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Hồ sơ dự thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm những gì?

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được quy định tại Điều 29 Luật đấu thầu 2013, đây là một trong bốn phương thức đấu thầu được quy định trong Luật đấu thầu và cụ thể thì phương thức này được áp dụng trong các trường hợp sử dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế. Cụ thể hồ sơ dự thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau đây

Về hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định:

Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm; đề xuất về kỹ thuật; các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

Theo đó, thì hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ gồm:

– Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật;

– Thỏa thuận liên danh (nếu có),

– Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có);

– Bảo đảm dự thầu;

– Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ;

– Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm;

– Đề xuất về kỹ thuật;

– Các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Về hồ sơ đề xuất về tài chính, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 30 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định

Đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm:

a) Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính;

b) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính; bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết; bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có); các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

Theo đó, thì hồ sơ đề xuất về tài chính trong đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ gồm:

Có thể bạn quan tâm  Tải mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới năm 2023

– Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;

– Bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết;

– Bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có);

– Các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính.

Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mới năm 2023

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.11 MB]

Thông tin liên hệ:

Luật sư Hải Phòng sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Mẫu hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mới năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là Tách sổ đỏ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ có ưu điểm gì?

Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ có ưu điểm trong việc đánh giá về đề xuất kỹ thuật. Theo đó việc đánh giá này sẽ được tiến hành một cách khách quan, công bằng hơn vì việc đánh giá này không bị các thông tin về giá dự thầu chi phối, qua đó thuận lợi cho bên mời thầu. Về bản chất, phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ sẽ giúp cho các nhà tham dự thầu giữ được bí mật giá dự thầu tại lần mở thầu đầu tiên.
– Có những lợi thế đáng kể trong việc tiêu chuẩn hóa thông số kỹ thuật chung cho các Công trình lặp lại trong các lĩnh vực công cộng được công nhận.

Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ có hạn chế gì?

Bên cạnh những ưu điểm của phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, thì phương thức đấu thầu này cũng có những hạn chế, theo đó, các nhà thầu khi tham gia đấu thầu sẽ không thể biết được giá dự thầu của các nhà thầu là những đối thủ cạnh tranh, đó là một trong những điều khá bất lợi đối với các nhà thầu.

Hồ sơ đề xuất vê tài chính phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ gồm những gì?

Hồ sơ đề xuất về tài chính bao gồm:
– Đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính;
– Bảng giá tổng hợp, bảng giá chi tiết;
– Bảng phân tích đơn giá chi tiết (nếu có);
– Các thành phần khác thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan