Hồ sơ dự thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm những gì?