Quy trình đấu thầu chi tiết khi áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện như thế nào?