Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng với những hình thức đấu thầu nào?