Mẫu hợp đồng đại lý thương mại độc quyền mới năm 2023

Đại lý thương mại độc quyền (còn được gọi là đại lý độc quyền hoặc đại lý độc quyền) là một loại hợp đồng thương mại giữa hai bên, trong đó một bên (nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc nhà phân phối) ủy quyền cho bên kia (đại lý) quyền đại diện và tiến hành giao dịch thương mại cho các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trên một thị trường hoặc khu vực nhất định. Để hiểu rõ hơn về biểu mẫu cũng như quy định về nội dung này, Luật sư Hải Phòng mời bạn đọc tham khảo nội dung bài viết Mẫu hợp đồng đại lý thương mại độc quyền mới năm 2023 dưới đây

Căn cứ pháp lý

Luật Thương mại năm 2005

Đại lý độc quyền mua bán là gì?

Đối với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp, việc sử dụng đại lý thương mại độc quyền có thể giúp họ tập trung vào việc sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm hơn là phải tiếp cận trực tiếp thị trường. Điều này giúp tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Vậy có thể hiểu về đại lý độc quyền mua bán là như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Luật Thương mại 2005 quy định về đại lý độc quyền như sau:

“Điều 169. Các hình thức đại lý

2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.”

Điều đó có nghĩa trong một khu vực địa lý nhất định thì có duy nhất một đại lý được quyền mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

Để thực hiện đại lý độc quyền, các bên phải có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Đại ký độc quyền (còn được gọi là hợp đồng độc quyền) là một loại hợp đồng mà một bên (đại ký) được ủy quyền hoặc đặc biệt được phê duyệt để đại diện cho bên kia (người sở hữu hoặc bên được ủy quyền) trong một số hoạt động hoặc lĩnh vực cụ thể. Điều này có nghĩa là bên đại ký có quyền độc quyền thực hiện, tiếp nhận, hoặc đại diện cho bên sở hữu trong mối quan hệ với bên thứ ba. Vậy các bên sẽ có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong việc thực hiện hợp đồng này?

Đại lý độc quyền quy định về quyền, nghĩa vụ của bên đại lý và bên giao đại lý như sau:

– Bên giao đại lý có quyền và nghĩa vụ theo căn cứ tại Điều 172, Điều 173 Luật Thương mại 2005 như sau:

“Điều 172. Quyền của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:

1. ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;

2. Ấn định giá giao đại lý;

3. Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;

4. Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

Điều 173. Nghĩa vụ của bên giao đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Hướng dẫn, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho bên đại lý thực hiện hợp đồng đại lý;

2. Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ;

3. Trả thù lao và các chi phí hợp lý khác cho bên đại lý;

Mẫu hợp đồng đại lý thương mại độc quyền mới năm 2023

4. Hoàn trả cho bên đại lý tài sản của bên đại lý dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

5. Liên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên đại lý, nếu nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật đó có một phần do lỗi của mình gây ra.”

– Bên đại lý có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 174, Điều 175 Luật Thương mại 2005 như sau:

Có thể bạn quan tâm  Mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải mới năm 2023

“Điều 174. Quyền của bên đại lý

Trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, bên đại lý có các quyền sau đây:

1. Giao kết hợp đồng đại lý với một hoặc nhiều bên giao đại lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 175 của Luật này;

2. Yêu cầu bên giao đại lý giao hàng hoặc tiền theo hợp đồng đại lý; nhận lại tài sản dùng để bảo đảm (nếu có) khi kết thúc hợp đồng đại lý;

3. Yêu cầu bên giao đại lý hướng dẫn, cung cấp thông tin và các điều kiện khác có liên quan để thực hiện hợp đồng đại lý;

4. Quyết định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng đối với đại lý bao tiêu;

5. Hưởng thù lao, các quyền và lợi ích hợp pháp khác do hoạt động đại lý mang lại.

Điều 175. Nghĩa vụ của bên đại lý

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại lý có các nghĩa vụ sau đây:

1. Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

2. Thực hiện đúng các thỏa thuận về giao nhận tiền, hàng với bên giao đại lý;

3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật;

4. Thanh toán cho bên giao đại lý tiền bán hàng đối với đại lý bán; giao hàng mua đối với đại lý mua; tiền cung ứng dịch vụ đối với đại lý cung ứng dịch vụ;

5. Bảo quản hàng hoá sau khi nhận đối với đại lý bán hoặc trước khi giao đối với đại lý mua; liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của đại lý mua bán hàng hóa, chất lượng dịch vụ của đại lý cung ứng dịch vụ trong trường hợp có lỗi do mình gây ra;

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của bên giao đại lý và báo cáo tình hình hoạt động đại lý với bên giao đại lý;

7. Trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về việc bên đại lý chỉ được giao kết hợp đồng đại lý với một bên giao đại lý đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định thì phải tuân thủ quy định của pháp luật đó.”

Làm cách nào để trở thành đại lý độc quyền kinh doanh sản phẩm của nước ngoài?

Để thành đại lý độc quyền thì bên đại lý và bên giao đại lý phải ký Hợp đồng đại lý độc quyền.

Căn cứ theo quy định tại Điều 171, Điều 176 vầ Điều 177 Luật Thương mại 2005 về đại lý độc quyền như sau:

Có thể bạn quan tâm  Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới năm 2022

– Hợp đồng đại lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Trong đó hai bên thỏa thuận về việc bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng; hoặc không ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý.

– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền hàng, tiền cung ứng dịch vụ và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng một khối lượng dịch vụ nhất định.

– Thời hạn đại lý

+ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

+ Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó.

Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

+ Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý.

Tải xuống mẫu hợp đồng đại lý thương mại độc quyền

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [63.42 KB]

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hợp đồng đại lý thương mại độc quyền

Hai bên đại lý có thể thỏa  thuận với nhau trong việc sử dụng  hình thức hợp đồng , loại hợp đồng. Tuy nhiên , khi soạn thảo hợp đồng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, hợp đồng phải đảm bảo về mặt hình thức: quốc hiệu tiêu ngữ, tên hợp đồng, ngày tháng năm soạn thảo hợp đồng

Thứ hai, Nội dung hợp đồng phải rõ ràng , phải cung cấp  đầy đủ thông tin về bên đại lý và bên nhận đại lý như ( tên công ty, đại diện theo pháp luật, số chứng minh nhân dân, nơi cấp ngày cấp, địa chỉ liên lạc, email, trụ sở công ty, mã số thuê,…

Hai bên cần thỏa thuận với nhau về các điều khoản trong hợp đồng như:  phương thức thanh toán, giá cả, phương thức giao nhận, điều khoản về độc quyền ( đối với hợp đồng đại lý độc quyền), quyền và nghĩa vụ các bên, phạt vi phạm hợp đồng, phương án giải quyết tranh chấp,… ngoài ra các bên có quyền thỏa thuận thêm các điều khoản để làm rõ nội dung hợp đồng

Thứ ba,  Phần cuối hợp đồng nên có chữ kí đại diện hợp pháp của hai bên

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu hợp đồng đại lý thương mại độc quyền mới năm 2023” đã được Luật sư Hải Phòng giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư Hải Phòng chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới Luật sư tư vấn thừa kế. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Có thể bạn quan tâm  Mẫu hợp đồng đặt cọc mua đất mới năm 2023

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Trả thù lao đối với đại lý bằng hình thức nào?

Điều 171 Luật Thương mại 2005 quy định về các hình thức trả thù lao như sau:
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thù lao đại lý được trả cho bên đại lý dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.
– Hình thức hoa hồng: Trong trường hợp này, bên giao đại lý sẽ ấn định giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng thì bên đại lý được hưởng hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ.
– Chênh lệch giá: Trong trường hợp này, bên giao đại lý không ấn định giá mua, giá bán hàng hoá hoặc giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý thì bên đại lý được hưởng chênh lệch giá. Mức chênh lệch giá được xác định là mức chênh lệch giữa giá mua, giá bán, giá cung ứng dịch vụ cho khách hàng so với giá do bên giao đại lý ấn định cho bên đại lý.

Đại lý thương mại được hiểu là gì?

Căn cứ Điều 166 Luật thương mại 2005; quy định về đại lý thương mại như sau:
Điều 166. Đại lý thương mại
Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

Hiện nay, có những hình thức đại lý nào?

Căn cứ Điều 169 Luật Thương mại 2005 quy định về các hình thức đại lý như sau:
– Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.
– Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.
– Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.
Ngoài ra các bên có thể thỏa thuận một hình thức đại lý khác.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan