Để thực hiện đại lý độc quyền các bên phải có quyền và nghĩa vụ như thế nào?