Thủ tục đổi biển số vàng như thế nào theo quy định của pháp luật?