Các bước xin trích lục khai tử thực hiện như thế nào?