Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Hợp đồng cho thuê nhà là một tài liệu có giá trị quan trọng, thể hiện sự thỏa thuận giữa người đi thuê nhà và người cho thuê nhà về các điều khoản như mục đích sử dụng nhà (để ở, kinh doanh, …), giá thuê, kỳ hạn thanh toán tiền thuê, nghĩa vụ cải tạo, sửa sang nhà ở và các vấn đề khác mà hai bên tự nguyện thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà.

Mẫu hợp đồng thuê nhà ở
Mẫu hợp đồng thuê nhà ở

Chia sẻ mẫu hợp đồng cho thuê nhà để ở

Đây là một mẫu hợp đồng cho thuê nhà do Luật Sư Hải Phòng soạn thảo và cung cấp cho khách hàng sử dụng trên thực tế. Hợp đồng này bao gồm tất cả các điều khoản cơ bản và chi tiết cần thiết để hợp đồng thuê nhà hiệu quả và phù hợp với nội dung và thỏa thuận của từng trường hợp cụ thể. Khách hàng có thể dựa vào nội dung của hợp đồng để soạn thảo thành một bản hợp đồng hoàn chỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày …. tháng …. năm ….

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

– Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;

Hôm nay, ngày…..tháng……năm………, các Bên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A): (ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :…….  Cơ quan cấp: Ngày cấp :…… 

Nơi ĐKTT :………………………………………………. 

BÊN THUÊ (Bên B) : (ĐẦY ĐỦ HỌ VÀ TÊN)

CMND số :……………… Cơ quan cấp: … Ngày cấp :… 

Nơi ĐKTT :………………………………………………….. 

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.

Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện dưới đây:

Điều 1. Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà………tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ … để sử dụng làm nơi để ở.

Diện tích quyền sử dụng đất :……… m2;

Diện tích căn nhà :………. m2;

1.2. Bên A cam kết quyền sử sụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:

2.1. Thời điểm Bên A bàn giao Tài sản thuê vào ngày ….. tháng ….. năm;

2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng Tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao như quy định tại Mục 2.1 trên đây.

Điều 3. Thời hạn thuê

3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê Tài sản thuê với thời hạn là …….. năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;

3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.

Điều 4. Đặc cọc tiền thuê nhà

4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là  ………… VNĐ (bằng chữ:………… ) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. Kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực.

Có thể bạn quan tâm  Quy định pháp luật về hợp đồng vay tài sản như thế nào?

4.2. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.

Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.

4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán Tiền Thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ Tiền Đặt Cọc để bù đắp các chi phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức chi phí bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bản.

4.4. Vào thời điểm kết thúc Thời Hạn Thuê hoặc kể từ ngày Chấm dứt Hợp Đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số Tiền Đặt Cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (nếu có).

Điều 5. Tiền thuê nhà:

5.1. Tiền Thuê nhà đối với Diện Tích Thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là: ………. VNĐ/tháng (Bằng chữ: ………….. )

5.2 Tiền Thuê nhà không bao gồm chi phí sử dụng Diên tích thuê. Mọi chi phí sử dụng Diện tích thuê nhà bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh….sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước.

Điều 6. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê được thành toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng. Việc thanh toán Tiền Thuê nhà và chi phí sử dụng Diện tích thuê theo Hợp Đồng này được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

7.1. Quyn ca Bên Cho Thuê:

Yêu cầu Bên B thanh toán Tiền Thuê và Chi phí sử dụng Diện Tích Thuê đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng

Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.

7.2. Nghĩa vụ của Bên Cho Thuê:

– Bàn giao Diện Tích Thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp Đồng;

– Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp Đồng này là đúng quy định của pháp luật;

– Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng Diện Tích Thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt Thời Hạn Thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp Đồng này.

– Không xâm phạm trái phép đến tài sản của Bên B trong phần Diện Tích Thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong Thời Gian Thuê thì Bên A phải bồi thường.

– Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp Đồng này hoặc/và các văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà:

8.1. Quyn ca Bên Thuê:

Có thể bạn quan tâm  Trường hợp cảnh sát giao thông được xử phạt mà không phải lập biên bản?

+ Nhận bàn giao Diện tích Thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp Đồng;

+ Được sử dụng phần Diện Tích Thuê làm nơi để ở và các hoạt động hợp pháp khác;

+ Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần Diện Tích Thuê để bảo đảm an toàn;

+ Được tháo dỡ và đem ra khỏi phần Diện Tích Thuê các tài sản, trang thiết bị của bên B đã lắp đặt trong phần Diện Tích Thuê khi hết Thời Hạn Thuê hoặc Đơn phương chấm dứt hợp đồng Bên thoả thuận chấm dứt Hợp Đồng.

8.2. Nghĩa vụ của Bên Thuê:

+ Sử dụng Diện Tích Thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

+ Thanh toán Tiền Đặt Cọc, Tiền Thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;

+ Trả lại Diện Tích Thuê cho Bên A khi hết Thời Hạn Thuê hoặc chấm dứt Hợp Đồng Thuê;

+ Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;

+ Tuân thủ một cách chặt chẽ quy định tại Hợp Đồng này, các nội quy phòng trọ (nếu có) và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:

Trong trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp Đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước 30 (ba mươi) ngày so với ngày mong muốn chấm dứt. Nếu một trong Hai Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản Tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt hại khác phát sinh do việc chấm dứt Hợp Đồng trái quy định.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cũng ký kết;

– Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp Đồng này trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

– Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp Đồng có giá trị pháp lý như Hợp Đồng, là một phần không tách rời của Hợp Đồng này.

– Hợp Đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

BÊN CHO THUÊ(ký và ghi rõ họ tên)BÊN THUÊ(ký và ghi rõ họ tên)

Xem thêm:

Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà ở?

Khi soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà ở, có một số điểm cần lưu ý:

Tài sản cho thuê bao gồm toàn bộ ngôi nhà hay một phần ngôi nhà và các tài sản khác kèm theo (Điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy gặt …) nên lập thành bảng kê.

Mục đích thuê sử dụng vào để ở (Để một cá nhân, một nhóm người, hoặc một hộ gia đình cùng sinh sống trong ngôi nhà đó).

Có thể bạn quan tâm  Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022

Trong hợp đồng cho thuê nhà ở, cần rõ ràng làm thế nào để quy định về việc cho thuê lại nhà. Điều này giúp tránh trường hợp bên thuê không muốn hợp đồng và tìm người khác để cho thuê lại, dẫn đến việc phát sinh tranh chấp.

Hợp đồng cho thuê nhà ở thường có mức giá cố định đã bao gồm (hoặc không bao gồm) các khoản thuế phát sinh. Bên cho thuê nhà phải chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động cho thuê nhà. Nên, hợp đồng cần rõ ràng làm thế nào để xác định nghĩa vụ của bên cho thuê trong việc nộp thuế.

Người nước ngoài khi thuê nhà ở tại Việt Nam cần khai báo việc lưu trú và sử dụng hợp đồng thuê nhà (kèm theo các giấy tờ liên quan đến nhà ở) để xin cấp giấy phép lao động và thẻ thường trú. Nên để làm rõ nghĩa vụ chủ nhà cần cung cấp những tài liệu hồ sơ gì kèm theo hợp đồng thuê nhà. Có thể hợp đồng thuê nhà cần công chứng, trong trường hợp đó chủ nhà phải chắc chắn nộp khoản thuế thu nhập cá nhân cho hoạt động cho thuê nhà. Nghĩa vụ của chủ nhà sẽ phát sinh nhiều hơn khi cho người trong nước thuê nhà, do đó giá cho thuê nhà cũng cần phải tính đến khác khoản thuế thu nhập cá nhân của chủ nhà. Các nghĩa vụ xin giấy phép cho thuê nhà, đăng ký kinh doanh cho chủ nhà (như kinh doanh dịch vụ lưu trú) cũng cần được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng. Ngoài ra, chủ nhà cũng cần chú ý đến việc giữ an toàn cho khách hàng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho khách hàng theo quy định của pháp luật về dịch vụ lưu trú.

Câu hỏi thường gặp

Thanh lý hợp đồng thuê nhà có phải công chứng?

Thanh lý hợp đồng thuê nhà là một quy trình bắt buộc phải tuân theo khi một hợp đồng thuê nhà đã kết thúc hoặc đã bị hủy. Trong quy trình này, cả hai bên (người thuê và người cho thuê) cần xác nhận rằng họ đã hoàn tất việc thanh toán các khoản tiền có liên quan đến hợp đồng và rằng họ đã trả lại các khóa và tài sản khác cho nhau.
Trong một số trường hợp, thanh lý hợp đồng thuê nhà có thể đòi hỏi phải công chứng bởi một công chứng viên. Điều này có thể được yêu cầu trong trường hợp có tranh chấp giữa hai bên về việc thanh toán hoặc trả lại các tài sản. Công chứng có thể giúp giải quyết tranh chấp này bằng cách xác nhận rằng hợp đồng đã được thanh lý theo cách hợp lý và đúng quy định. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thanh lý hợp đồng thuê nhà có thể được thực hiện mà không cần sự công chứng.

Nên làm hợp đồng thuê nhà hay mượn nhà?

Việc lựa chọn hình thức hợp đồng nào sẽ phụ thuộc vào mong muốn của các bên trong hợp đồng; nếu bạn cho họ sử dụng nhà của mình và có mục đích sinh lợi thì bạn nên ký kết hợp đồng thuê nhà. Và ngược lại ký hợp đồng cho mượn nhà ở nếu không có nhu cầu sinh lợi.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Bài viết liên quan

Trả lời