Xử lý đối với trang thiết bị y tế có sử dụng kết quả phân loại bị thu hồi