Xác nhận thông tin cư trú cư trú tại Hải Phòng như thế nào khi bị thu hồi sổ hộ khẩu?