Vợ chồng có thể thỏa thuận người trực tiếp nuôi con không?