Việc nhận quà và tặng quà có được coi là hành vi hối lộ hay không?