Trường hợp không có sổ hộ khẩu có cắt khẩu được không?