Trường hợp công ty không thưởng Tết có bị xử lý không theo quy định pháp luật?