Tranh chấp nhà do thừa kế được hiểu là như thế nào?