Thời hạn của giấy phép tài nguyên nước là bao lâu?