Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn là bao lâu?