Thời gian gia hạn tạm trú và cấp thị thực mới cho người nước ngoài mất bao lâu?