Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy như thế nào?