Lệ phí đăng ký khai sinh không có chứng sinh tại Hải Phòng?