Điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu