Điều kiện để áp dụng chế tài đình chỉ hợp đồng là gì?