Diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trong phạm vi như thế nào?