Có thể thực hiện giành lại quyền nuôi con khi đã có bản án của Tòa án?