Có được bán rượu bia tại căn tin của bệnh viện hay không?