Các trường hợp không bị cắt tên ra khỏi sổ hộ khẩu