Vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử lý hình sự như thế nào?