Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền đo đạc địa chính của địa chính xã không?