Trường hợp nào thu hồi giấy phép về tài nguyên nước?