Trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng như thế nào?