Trách nhiệm của người đi bộ khi tham gia giao thông