Thực hiện đăng ký kết hôn với người Nhật Bản ở đâu?