Thủ tục sang tên đất sau khi trúng đấu giá đất được thực hiện như thế nào?