Thời hiệu là gì? Quy định chung về thời hiệu như thế nào?