Thời gian để xin được trích lục khai tử là bao lâu?