Quy định về việc miễn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh?