Hợp đồng góp vốn mua đất được hiểu là như thế nào?