Giao dịch dân sự vô hiệu được hiểu là như thế nào?