Đuổi chém cán bộ trực chốt kiểm soát dịch xử phạt ra sao?