Điều kiện xin ra khỏi ngành công an hiện nay như thế nào?