Điều kiện thực hiện quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất