Đăng ký khai sinh có bắt buộc phải có giấy chứng sinh không?