Cờ hiệu biển báo và băng sử dụng trong chữa cháy bao gồm những loại nào?