Cho người nước ngoài thuê nhà thì bên cho thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà trong trường hợp nào?