Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là gì?