Các trường hợp giảm trừ gia cảnh theo pháp luật hiện hành?