Các hành vi nào thì bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất?