Xử lý hành vi nghệ sĩ quảng cáo truyền thông sai sự thật như thế nào?