Thuận tình có yếu tố nước ngoài được hiểu là như thế nào?